Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden


1. DEFINITIES

1.1 In deze algemene voorwaarden, hierna te noemen: “Algemene Voorwaarden”, wordt verstaan onder:
1.2 Tenniskamp.nl bekend onder de handelsnaam: ” Simon Tennisschool VOF gevestigd te Rosmalen” en hierna verder te noemen ” Tenniskamp.nl ”.
1.3 “Opdrachtgever”: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die de Overeenkomst met Tenniskamp.nl aangaat.
1.4 “Deelnemer”: de natuurlijke persoon die ingevolge de Overeenkomst tussen Tenniskamp.nl en Opdrachtgever in de hoedanigheid van deelnemer gebruik maakt van de diensten van Tenniskamp.nl.
1.5 “Overeenkomst”: een overeenkomst tussen Tenniskamp.nl en
Opdrachtgever ter zake van een of meer door Tenniskamp.nl ten behoeve van Opdrachtgever en Deelnemer te verlenen diensten.
1.6 “Inschrijfformulier”: formulier dat deel uitmaakt van de brochure en de internetsite “https://www.Tenniskamp.nl.nl” van Tenniskamp.nl.

2. TOEPASSELIJKHEID

2.1 Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Tenniskamp.nl gedane aanbiedingen, opdrachtbevestigingen en daaruit voortvloeiende of daarmee verband houdende overeenkomsten of nadere overeenkomsten, tenzij uitdrukkelijk uitgesloten.
2.2 De toepasselijkheid van enige algemene (of specifieke) voorwaarden of bedingen van de Opdrachtgever wordt door Tenniskamp.nl uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.3 Afwijkingen van of aanvullingen in welke vorm dan ook op de
Overeenkomst of de Algemene Voorwaarden gelden slechts indien Tenniskamp.nl daar uitdrukkelijk mee heeft ingestemd.
2.4 Ingeval van strijd tussen de bepalingen van de Algemene
Voorwaarden en/of bepalingen uit de Overeenkomst prevaleren de laatste.
2.5 Mocht enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden niet van toepassing zijn of in strijd zijn met de Openbare Orde of de Wet, dan zal slechts de desbetreffende bepaling als niet geschreven worden beschouwd en zullen de overige Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven.

3. BETALING

3.1 Betaling van een Tenniskamp.nl Tenniskamp dient plaats te vinden binnen 14 dagen na ontvangst van de definitieve bevestiging van Tenniskamp.nl mits u reeds betaald heeft.
3.2 Bij reservering vanaf 1 juni van ieder kalenderjaar dient betaling plaats te vinden binnen 7 dagen na ontvangst van de definitieve reserveringsbevestiging.
3.3 Vanaf 1 juli betaalt u direct na inschrijving via iDEAL. Data kampen op site vinden definitief plaats.
3.4.Inschrijving voor een Tenniskamp.nl Tenniskamp verplicht tot betaling.
3.4 Wanneer u annuleert blijft de betalingsverplichting in stand.

4. KORTING

4.1 Kortingscodes kunnen niet ingewisseld worden tegen contanten.
4.2 Kortingscodes kunnen niet gecumuleerd worden.

5. REGELS

5.1 Deelnemer is verplicht tot naleving van alle redelijke aanwijzingen van Tenniskamp.nl ter bevordering van een goede uitvoering van de Overeenkomst. Veiligheid en elkaar met respect behandelen is de basis om volop te genieten van de aangeboden sport(en) en activiteiten. Tenniskamp.nl wenst naleving hiervan te zien tijdens het verblijf op accommodaties uit hoofde van de Overeenkomst.
5.2 Deelnemer die hinder of overlast oplevert of kan opleveren, zodanig dat een goede uitvoering van de Overeenkomst door Tenniskamp.nl in sterke mate wordt bemoeilijkt, kan door Tenniskamp.nl van het kamp worden uitgesloten.
5.3 De deelnemer stemt toe dat foto’s die zijn gemaakt tijdens het kamp door de staf van Tenniskamp.nl met daarop de herkenbare afbeelding van deelnemer, voor eventuele promotie doeleinden gebruikt mogen worden.

6. AANSPRAKELIJKHEID TENNISKAMP.NL

6.1 Alle bagage en andere persoonlijke eigendommen blijven ten alle tijde voor risico van de Deelnemer. Tenniskamp.nl aanvaardt – behoudens in geval van schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van Tenniskamp.nl – geen aansprakelijkheid voor schade aan (waardevolle) zaken, bagage en ander persoonlijke eigendommen van Deelnemer, al dan niet in bewaring gegeven aan de staf van Tenniskamp.nl, als gevolg van diefstal, verlies of beschadiging.
6.2 Tenniskamp.nl aanvaardt – behoudens in geval van individueel vervoer door Tenniskamp.nl zelf of behoudens opzet of grove schuld van Tenniskamp.nl – geen aansprakelijkheid voor het vervoer van Deelnemer. Deelnemer dient zich in voorkomend geval te wenden tot de betreffende vervoerder. Op verzoek van Deelnemer/Opdrachtgever zal Tenniskamp.nl de naam van de betreffende vervoerder verstrekken.

7. OVERMACHT/WIJZIGING/ANNULERING TENNISKAMP.NL KAMPEN/DAGKAMPEN

7.1 Tenniskamp.nl is gerechtigd een kamp bij onvoldoende inschrijvingen te annuleren en de deelnemer een alternatieve week te bieden. Dit gebeurt uiterlijk 30 dagen voor aanvang van de kampweek.

7.2 Voor mogelijkheid tot annulering zult u zelf een verzekering moeten afsluiten. 
7.3 Tenniskamp.nl behoudt het recht om deelnemers van kampen op verschillende locaties samen te voegen op één van onze locaties.

8. GEVONDEN VOORWERPEN

8.1 Gevonden voorwerpen worden na afloop van een kampweek nog 2 weken bewaard. Binnen deze periode kunnen de gevonden voorwerpen worden opgehaald op de locatie van het kamp. Na het verstrijken van deze periode is Tenniskamp.nl gerechtigd deze voorwerpen over te dragen aan goede doelen.

9. TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

9.1 Op de Overeenkomst en alle overeenkomsten die daaruit voortvloeien is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
9.2 Alle geschillen die naar aanleiding van de Overeenkomst of daaruit voortvloeiende overeenkomsten tussen partijen mochten ontstaan, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter van de rechtbank te ‘s-Hertogenbosch.

10. Administratiekosten

Om onze prijzen zo laag mogelijk te houden, berekenen wij de administratiekosten niet per persoon maar per boeking. U betaalt dus onafhankelijk van het aantal personen voor de tennisreizen € 17 administratie-/boekingskosten.Tenniskampen

Bekijk hieronder de Tenniskampen

Trainingskamp Vught
Trainingskamp Vught , Vught

28 juli - 3 augustus 2024

Prijs

€ 549,- p.p.

Trainingskamp Vught
Trainingskamp Vught , Vught

21 juli - 27 juli 2024

Prijs

€ 549,- p.p.

Trainingskamp Vught
Trainingskamp Vught , Vught

14 juli - 20 juli 2024

Prijs

€ 549,- p.p.